Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím".

Viac informácií
Bezplatná linka Telefón 0800 107 007

Predchádzajúca strana: Kapitola I.


Kapitola II.

Spracúvanie osobných údajov Spoločnými prevádzkovateľmi1

Zásady ochrany osobných údajov


A.     Spoločný prevádzkovateľ1

V týchto Zásadách ochrany osobných údajov vás informujeme o spracúvaní vašich osobných údajov Spoločnými prevádzkovateľmi1 podľa čl. 26 Nariadenia:

Prevádzkovateľ2:

Porsche Slovakia, spol. sr.o. so sídlom Vajnorská 160, 831 04 Bratislava , IČO: 31 362 788 zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel : Sro, vložka č. 6133/B  (ďalej aj ako „POSK“)

Prevádzkovateľ :

BOAT a.s., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 35 756 764

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1955/B 

(ďalej  aj ako „Spoločný prevádzkovateľ1“)

Osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“) v spojení so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov.

Osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného individuálneho rozhodovania s právnym alebo obdobne závažným účinkom.

 

B.  ÚČELY SPRACÚVANIA, LEHOTY UCHOVÁVANIA A POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

A)  Zisťovanie spokojnosti zákazníkov

Spracúvanie osobných údajov na účel zisťovania spokojnosti zákazníkov so službami spojenými s kúpou a/alebo servisom vozidla, s cieľom zabezpečiť kvalitné poskytovanie predajných a/alebo servisných služieb je v oprávnenom záujme Spoločných prevádzkovateľov1. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k spoločnosti BOAT a.s. a poskytnuté POSK.

 

B)  Monitorovanie kvalitatívnych štandardov

Spracúvanie osobných údajov na účel monitorovania kvalitatívnych štandardov pri predaji a/alebo servise vozidiel, s cieľom zlepšovania kvality poskytovaných služieb prostredníctvom rôznych marketingových metód, v spolupráci s dotknutou osobou, napríklad formou Mystery shopingu alebo iným vykonávaním kontrolnej činnosti. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov1. V osobitných prípadoch môže byť získavaný súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k spoločnosti BOAT a.s. a/alebo do odvolania súhlasu dotknutou osobu a poskytnuté POSK a audítorovi.


C) Propagácia činnosti – marketing

Spracúvanie osobných údajov s cieľom propagovať svoju činnosť, informovať o akciách, nových produktoch a aktivitách, na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov1. Podrobnosti o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely budú spracované a poskytnuté individuálne, s ohľadom na zvolenú metódu.
Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov1, v prípadeSpotrebiteľských súťaží môže byť právnym základom zmluva a/alebo súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania vzťahu dotknutej osoby k spoločnosti BOAT a.s.

a)     alebo do odvolania súhlasu

b)     alebo do skončenia zmluvného vzťahu, prípadne ak dotknutá osoba podá námietku voči priamemu marketingu (napríklad zasielanie informácií o produktoch a službách). Osobné údaje sú poskytované POSK.
Námietku môžete podať na zodpovednaosoba@porsche.sk alebo dpo@boat.sk.


D)  Podnety, sťažnosti

Spracúvanie osobných údajov s cieľom zabezpečiť riadne, včasné vybavenie podnetu, sťažnosti alebo žiadosti zákazníka a prispievať tak ku kvalitnému manažmentu starostlivosti o zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov1. Osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov od vybavenia žiadosti a poskytované audítorovi.


E) Technická podpora a komunikácia

Spracúvanie osobných údajov na účel zabezpečenia technickej podpory a komunikácie, riešenia technických problémov so servisným partnerom pri využívaní informačných systémov a IKT, vytváranie prístupových oprávnení, autorizácia servisno-obchodných zmlúv nezávislých opravcov, vytváranie užívateľských ID pre informačné systémy.
Osobné údaje sú spracúvané na základe zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou BOAT a.s., a jej zamestnancami, pre ktorých sú prístupy vytvárané (spravidla pracovnoprávne vzťahy) a na základe oprávneného záujmu Spoločných prevádzkovateľov1. Osobné údaje sú spracúvané po dobu 5 rokov po zániku prístupu do informačného systému, pokiaľ všeobecne záväzný predpis neustanoví inak, a poskytované POSK a audítorovi.


F) Štatistické údaje predaja a servisu vozidiel

Spracúvanie osobných údajov s cieľom vytvárania štatistických údajov predaja a servisu vozidiel. Osobné údaje sú spracúvané s cieľom vytvárať priestor pre zlepšovanie kvality poskytovaných služieb a plánovanie efektívnych obchodných postupov na základe štatistických údajov. Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného s pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov1, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti. Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované.


G) Analýza a zhodnocovanie údajov o zákazníkoch a vozidlách

Zabezpečenie rozvoja spoločnej obchodnej spolupráce prostredníctvom analýzy a zhodnocovania údajov o zákazníkoch a vozidlách; zefektívnenie implementácie obchodných procesov, cieleného manažmentu starostlivosti o zákazníka. Osobné údaje sú spracúvané na základe účelu zlučiteľného z pôvodným účelom spracúvania Spoločných prevádzkovateľov1, v súlade s čl. 6 ods. 4 Nariadenia a testom zlučiteľnosti. Výsledkom spracúvania sú agregované dáta (neobsahujú osobné údaje), ktoré budú uchovávané - archivované.


H) Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb

Zabezpečenie integrity pri poskytovaní vysokej kvality služieb obchodných partnerov, zabezpečenia spoločných cieľov, obchodných praktík. Osobné údaje sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby a uchovávané po dobu 6 mesiacov alebo do odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 

C. VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné.  Pre Spoločnosť je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Spoločnosť eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Spoločnosť, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Spoločnosť následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.

Právo na vymazanie

Ak Spoločnosť o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné, alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).

Obmedzenie spracúvania

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Spoločnosť už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Spoločnosť obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.

Právo namietať

Ak sa domnievate, že Spoločnosť nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Spoločnosť pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody.  Vaše osobné údaje však môže Spoločnosť spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.   

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo  získať  a požiadať Spoločnosť o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe Zákonníka práce, Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci prípadne na základe ďalších osobitných predpisov.

Právo odvolať súhlas

V prípade, ak nám udelíte súhlas na spracúvanie osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať osobne, písomne na adresu uvedenú v záhlaví dokumentu alebo na adrese zodpovednaosoba@porsche.sk. V prípade osobitných podmienok spracúvania môžu byť podmienky odvolania súhlasu nastavené osobitne, vždy však tak, aby  jeho odvolanie bolo pre vás ako dotknutú osobu menej zaťažujúce. 

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, kontaktujte nás na adrese uvedenej v záhlaví dokumentu alebo na zodpovednaosoba@porsche.sk. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

D.   ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Svoje práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov si môžete uplatniť u oboch Spoločných prevádzkovateľov1:

Prevádzkovateľ 2:

Zodpovedná osoba: Mgr. Tatiana Valentová, LL.M

Kontakt:                      zodpovednaosoba@porsche.sk 

V prípade písomnej žiadosti nás môžete kontaktovať na adrese uvedenej v bode A.

Prevádzkovateľ :

Zodpovedná osoba: JUDr. Igor Aksamít

Kontakt:                     dpo@boat.sk

V prípade písomnej žiadosti nás môžete kontaktovať na adrese uvedenej v bode A.


Nasledujúca strana: Kapitola III.