AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT AutoBOAT

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ informačných systémov spoločnosť BOAT a.s., so sídlom Vajnorská 167, 831 04 Bratislava, IČO: 35 756 764, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 1955/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) vám v súlade s §15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako "Zákon") oznamuje nasledovné informácie: Portály spoločnosti BOAT a.s. spracúvajú osobné údaje v niekoľkých rovinách:

 1. Kontaktný formulár – v tomto prípade Prevádzkovateľ portálu je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom, v rozsahu meno, priezvisko, email, prípadne telefónne číslo (nepovinný údaj). Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania odpovedí na základe kontaktovania zákazníka. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na základe § 10 ods. 3 písm. b) (plnenie zmluvného/predzmluvného vzťahu v ktorom vystupuje zákazník ako zmluvná strana alebo v predzmluvných vzťahoch pri rokovaní o zmluve) bez súhlasu zákazníka ako dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo trvanie dôvodu, pre ktorý bol Prevádzkovateľ kontaktovaný.
 2. Zvažujem kúpu automobilu alebo testovaciu jazdu – v tomto prípade Prevádzkovateľ portálu je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom, v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, telefónne číslo a ďalšie doplňujúce informácie (nepovinné údaje) kedy je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s predajom motorových vozidiel na základe kontaktovania dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov sa tak spracúva v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) (zmluvný/predzmluvný vzťah) bez súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo trvanie dôvodu pre ktorý bol Prevádzkovateľ kontaktovaný.
 3. Online objednávka do servisu – v tomto prípade Prevádzkovateľ portálu je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom, v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, model a typ vozidla, EČV, počet najazdených km ako povinné údaje a adresa, emailová adresa, VIN, druh opravy a ďalšie doplňujúce informácie ako nepovinné údaje. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich so servisom motorových vozidiel na základe kontaktovania dotknutou osobou a spracúvanie osobných údajov sa tak spracúva v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) (zmluvný/predzmluvný vzťah) bez súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo trvanie dôvodu pre ktorý bol Prevádzkovateľ kontaktovaný.
 4. Náhradné diely a príslušenstvo – dopyt na diel a cenu – v tomto prípade Prevádzkovateľ portálu je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom, v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, emailová adresa a VIN ako povinné údaje, kedy je poskytnutie týchto údajov nevyhnutné na účely poskytovania služieb súvisiacich s poskytnutím informácií o náhradnom diele a príslušenstve a spracúvanie osobných údajov sa tak spracúva v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) (zmluvný/predzmluvný vzťah) bez súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu nevyhnutnú na priebeh, alebo trvanie dôvodu pre ktorý bol Prevádzkovateľ kontaktovaný.
 5. Zasielanie marketingových informácií (newsletter) – v tomto prípade Prevádzkovateľ portálu je oprávnený spracúvať osobné údaje zákazníkov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Zákonom a zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, v rozsahu emailová adresa, meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo pre účely ponuky obchodu a služieb, prieskumu ponuky tovaru a služieb a za účelom ďalších marketingových aktivít. Takéto zasielanie je možné len na základe vášho osobitného a dobrovoľného súhlasu v súlade s § 11, ktorý vyjadríte vyznačením príslušného políčka pri registrácii. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať na adrese marketing@boat.sk, alebo písomne na adrese Prevádzkovateľa. Osobné údaje sa spracúvajú po dobu trvania registrácie, alebo do odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ portálu následne zlikviduje osobné údaje na účely zasielania ponúk a marketingových informácií. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje z dôvodu administratívnej náročnosti, právo na spracovanie doručeného odvolania súhlasu v lehote 7 kalendárnych dní od doručenia emailu alebo písomnej žiadosti s odvolaním súhlasu na príslušnú emailovú alebo poštovú adresu Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že získané osobné údaje bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

Práva dotknutej osoby

Vaše práva ako dotknutej osoby sú upravené v § 28 Zákona. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek písomne odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a požadovať u Prevádzkovateľa ich blokovanie a likvidáciu.

Dotknutá osoba je v zmysle §§28 a 29 Zákona oprávnená najmä:

- na základe písomnej žiadosti od Prevádzkovateľa požadovať:

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu podľa Zákona,
 3. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého sa získali jeho osobné údaje na spracúvanie,
 4. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 6. likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 7. blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti;

- na základe písomnej žiadostí má právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu osobných údajov uvedených v §10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. poskytovaniu osobných údajov uvedených v §10 ods. 3 písm. d) Zákona na účely priameho marketingu;

- na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené;

- na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov;

- pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;

- ak odberateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca;

- ak odberateľ nežije, jeho práva, ktoré mala podľa Zákona, môže uplatniť blízka osoba;

- vykonávať iné ďalšie práva v zmysle §§28 a 29 Zákona.

Cookies

Pri surfovaní po internete majú mnohí obavy o svoje súkromie aj z používania "cookies" na internete. "Cookies" sú malé dokumenty, ktoré zhromažďujú informácie o návštevníkoch stránky. Preto Prevádzkovateľ používa na svojich stránkach iba "session cookies". Tieto sa neukladajú na strane používateľa a obsahujú iba neosobné alebo identifikačné informácie o užívateľovi. "Session cookies" sa po zatvorení prehliadača automaticky vymazávajú. Ale poskytujú nám hodnotné informácie. Môžeme z nich zistiť počet návštevníkov na našej stránke či druh prehliadača, ktorý bol použitý. Tieto informácie používame na optimalizáciu a vylepšenie našej stránky. Ak napriek tomu "cookies" nechcete, môžete ich zablokovať v preferenciách vášho prehliadača.